20140822180314      akks2557_22082557
                               หนังสือแจ้งเลื่อนการเลือกตั้ง                                                                   สรุปจำนวนผู้สมัคร        
guidance_29082557
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

eofficeubn_1

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม2557
ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557
bud30percent_12557
budget2557_1
budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลนักเรียน ครู 2554
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
โครงการเด่น
Ulti Clocks content

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับภาค ภาคที่ ๙

news_387ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับภาค (สตภ.) ภาคที่ ๙ ในการบริหารจัดการและตรวจสอบข้อมูล กลั่นกรองข้อมูล และพิจารณาผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๒๖ เขต เพื่อซักซ้อมเตรียมการประเมิน รวมทั้งกำหนดวิธีการปฏิบัติงานตามภารกิจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก สพฐ. เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุุมเกียรติอุบล สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมประชุมการดำเนินงานขยายผลโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

news_385ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมด้วยนายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ และนายปรีชา ทาศิริ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานขยายผลโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมวาสิฏฐี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

การอบรมส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ปี ๒๕๕๗

news_386นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการอบรมส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ปี ๒๕๕๗ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครู นักเรียน จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน ๓๓๐ คน ณ ธุดงคสถาน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากร ด้านการวัดผลประเมินผลการศึกษา หน่วยอบรมที่ ๙ อุบลราชธานี รุ่นที่ ๒

news_384ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากร ด้านการวัดผลประเมินผลการศึกษา หน่วยอบรมที่ ๙ อุบลราชธานี รุ่นที่ ๒ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒,๔ และ สพป.ยโสธร เขต ๒ อบรมระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยนายสมนึก บุญปัญญา นักวิชาการอิสระ นายวีระศักดิ์ วิริยะพันธ์ นายอุดร พิสุทธิ์ ดร.เธียนไท คำล้าน นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ คณะวิทยากรและเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม

 

ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพคุณพ่อมั่น ทาจิตต์ บิดานายมนัส ทาจิตต์ ผอ.โรงเรียนบ้านแต้เก่า

news_3831ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพคุณพ่อมั่น ทาจิตต์ บิดานายมนัส ทาจิตต์ ผอ.โรงเรียนบ้านแต้เก่า สพป.อบ.๑ ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคชรา นายนรินทร์ ภาระศรี รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายอุดม ศรีหล้า ประธาน อ.ก.ค.ศ. สพป.อบ.๑ ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ณ เมรุวัดบ้านหนองเม็ก บ้านหนองเม็ก ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม

 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรด้านการวัดผลประเมินผลการศึกษา หน่วยอบรมที่ ๙ อุบลราชธานี รุ่นที่ ๒

news_382ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรด้านการวัดผลประเมินผลการศึกษา หน่วยอบรมที่ ๙ อุบลราชธานี รุ่นที่ ๒ ซึ่งจะดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗  ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

ประชุมสัมมนาการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

news_380นางพวงมณี ชัยเสรี ผู้อำนวยการสำนักการคลังและสินทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา สพฐ. เป็นประธานในการเปิดประชุมสัมมนาการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ พร้อมบรรยายพิเศษให้กับผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ทุกท่าน นายไตรรัตน์ โคสะสุ รอง ผอ.สพป.อบ.๒ นางวาณี ผิวหอม รอง ผอ.สพม.เขต ๒๙ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

การจัดทำข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ก.ค.ศ.๑๖)

news_381ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการจัดประชุมปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ก.ค.ศ.๑๖) ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบข้อมูลบุคลากรของโรงเรียน ระหว่างวันที่  ๑๙-๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยมีนายอุดร พิสุทธิ์ นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นางสุธานี วิสุงเร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ พร้อมคณะวิทยากรให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

สรุปการรับสมัคร อ.ก.ค.ศ. สพป.อบ.๑ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

   bb   akks
 

สมาคม/มูลนิธิชาวอุบลราชธานี มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี

news_378นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานมอบทุนการศึกษา สมาคม/มูลนิธิชาวอุบลราชธานี โดยนายศักดิ์ชัย วงศ์มาลาสิทธิ์ ประธานกรรมการมูลนิธิชาวอุบลราชธานี พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิชาวอุบลราชธานี นายสุรพล สายพันธ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมมอบทุนให้กับนักเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นายประหยัด ไขแสง นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ เปิดการอบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ รุ่นที่ ๑ จุดอบรมจังหวัดอุบลราชธานี

news_3772ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ รุ่นที่ ๑ จุดอบรมจังหวัดอุบลราชธานี ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูและบุคลากรทางด้านบรรณารักษ์ และผู้ช่วยบรรณารักษ์ โรงเรียนละ ๒ คน จากโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.๓-๕ โดยมี นางเยาวลักษณ์ คงพูล ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ นายเฉลียว มนัส นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องทับทิม ๒ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม (ขอบคุณภาพ ศักดิ์ระพี สีมาวัน สพม.เขต ๒๙)
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีพระราชทานเพลิงศพพันจ่าโทบัญชา สุพรรณโรจน์

news_376ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีพระราชทานเพลิงศพพันจ่าโทบัญชา สุพรรณโรจน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือด เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน บุคคลในวงการกีฬา ร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมาก ณ เมรุวัดแจ้ง ต.ในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

นายวินัย รอดจ่าย บรรยายพิเศษ เรื่อง “จะสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองในโรงเรียนอย่างไร”

news_375นายวินัย  รอดจ่าย อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการอบรมสัมมนาและบรรยายพิเศษ เรื่อง “จะสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองในโรงเรียนอย่างไร” ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ทำหน้าที่สอนวิชาประวัติศาสตร์  โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายอภิสิทธิ์ บุญยา รอง ผอ.สพป.อบ.๓ ร่วมให้การต้อนรับ  ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม

 

สพป.อบ.๑ พร้อมเป็นเจ้าภาพสัมมนาการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ปี ๒๕๕๗

news_374ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ปี ๒๕๕๗ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาฯ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี โดยมี นายวิชัย ภารการ , นายอุดร พิสุทธิ์ , นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน , ดร.เธียนไท คำล้าน , นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อม นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและบัญชี และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 
บทความ อื่นๆ ...

หนังสือราชการ จาก สพป.อบ.1 (E-office)

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้