banner64_ubon1

special

3D

ระบบงานสารบรรณ
eoffice

eofficeubn_1

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม2557
ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557
bud30percent_12557
budget2557_1
budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลนักเรียน ครู 2554
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
โครงการเด่น
Ulti Clocks content

การประชุม รองผู้อำนวยการเขต ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗

news_426ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ประธานที่ประชุมรองผู้อำนวยการเขต ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบนโยบายของ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งเป็นการเตรียมการก่อนจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและขอความร่วมมือร่วมใจในการขับเคลื่อนจุดเน้นการดำเนินงานของ สพฐ.ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งนโยบายสำคัญเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ และ เลขาธิการ กพฐ. เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗

news_424

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑  ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ โดยมี ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม DIAMOND HALL โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม

 

รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ (Academic Area Excellence : AA Excellence)

news_425

รอง ผอ.สพป.อบ.๑  ร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ (Academic Area Excellence : AA Excellence)  โดยมี ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม

 

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารการศึกษาที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗

news_423_1นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ.
เป็นประธานในงานยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้บริหารการศึกษาที่ครบวาระเกษียณ
อายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗
"สรรค์สร้างความดี เพื่อศักดิ์ศรี
สพฐ.๕๗" ดร.วิชัย แสงศรี
ผอ.สพป.
อบ.๑ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร
ร่วมงาน ซึ่งในการนี้นายอุดร พิสุทธิ์
รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ซึ่งครบวาระเกษียณอายุราชการเข้ารับโล่เกียรติคุณในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารคอนเวนชั่น โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม

 

สพป.อบ.๑ ร่วมพิธีปิดการอบรมลูกเสือชาวบ้านขั้นพื้นฐาน เพื่อความปรองดอง สมานฉันท์ ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต่อต้านยาเสพติด

news_422นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมลูกเสือชาวบ้านขั้นพื้นฐาน เพื่อความปรองดอง สมานฉันท์ ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต่อต้านยาเสพติด รุ่น ๑๘๔๙/๒ ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ ในการนี้ นายนรินทร์ ภาระศรี นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ และผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชครู ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมอำเภอม่วงสามสิบ เมื่อวันที่  ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม (ขอบคุณภาพ : นายผัน ชมภูศรี)

 

โรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) จัดพิธีรับมอบคอมพิวเตอร์ ศาลารักการอ่าน ผ้าป่าเพื่อการศึกษา และงานแสดงมุทิตาจิต

news_419_1ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีรับมอบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ศาลารักการอ่าน ผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดย คุณครูเกตน์สิรี ทิมาบุตร พร้อมครอบครัว , นายสมเดช แสวงสาย รองนายก อบจ. คณะผ้าป่าสหธรรมมิก โดย นายแดง แซ่อึ้งและครอบครัว และเป็นเกียรติในงานแสดงมุทิตาจิตคุณครูเกตน์สิรี ทิมาบุตร ที่เกษียณอายุราชการด้วยความสง่างาม โดยมี นายสมศักดิ์ สารบูรณ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อม นายเกียรติศักดิ์ ลดาดก ผอ.ร.ร.บ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) ผู้บริหารสถานศึกษาและชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในงานอย่างหนาแน่น เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุม ร.ร.บ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) อ.เขื่องใน  ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยที่ดี (Best Practice)

news_4211สพป.อบ.๑ จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยที่ดี (Best Practice) โดย นายเฉลียว  มนัส
รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการตัดสิน
ผลงาน นางวิไลลักษณ์  จรูญโรจน์วิทย์ และคณะศึกษานิเทศก์ พร้อมคณะครูโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีและโรงเรียนอุบลวิทยาคม ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม

 

สพป.อบ.๑ ร่วมพิธีมอบ "ตู้เปิดจินตนาการ"

news_419นายชาตรี ปุระมงคล รองผอ.
สพป.อบ.๑ นางสาวประคองขวัญ
สัมพะวงศ์
ผอ.กลุ่มนโยบายและ
แผน นางพรเพ็ญ ผ่องแผ้ว
นางวาสนา มุสิกสาร
ร่วมพิธีมอบ
"ตู้เปิดจินตนาการ" ซึ่งเป็นตู้หนังสือ
และของเล่นเสริมทักษะพัฒนาการ
จากบริษัท ดิ เอราวัณ กรู๊ป จำกัด
(มหาชน) โดยคุณกมลวรรณ วิปุลากร
กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมอบให้กับโรงเรียนสังกัด สพป.อบ.๑  ๓ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านหนองแก โรงเรียนบ้านข่าโคม โรงเรียนประชาสามัคคี และโรงเรียนสังกัด สพป.อบ.๒ ๒ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ โรงเรียนเขมราฐ ณ โรงแรม ฮ๊อป อินน์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ นายอนันต์ เพียรพานิชย์

news_418ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ นายอนันต์ เพียรพานิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด้ามพร้า ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ พร้อมนี้นายวีระศักดิ์ วิริยะพันธ์ นายนรินทร์ ภาระศรี รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ณ โรงเรียนบ้านด้ามพร้า เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการฌาปนกิจศพคุณพ่อสิงห์ บุตรน้อย

news_416ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑
เป็นประธานในการฌาปนกิจศพคุณพ่อสิงห์ บุตรน้อย บิดานางอรทัย ประกอบแสง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒๘ (บ้านจานเขื่องนามั่ง) ณ ฌาปนสถานบ้านนาดูน ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

news_417คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี นายนคร ตังคะพิภพ ผอ.ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ ร่วมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ ครูผู้มีคุณสมบัติเฉพาะที่สร้างความเปลี่ยนแปลง สร้างแรงบันดาลใจในชีวิตลูกศิษย์ รวมทั้งการได้รับการยกย่องจากหลายคนและหลายทางตลอดชีวิตความเป็นครู  ซึ่งในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้ ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อม นายบำรุง แก้วจันดี ประธานสถานศึกษาเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี , ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ และ นายไพฑูรย์ ตระการไทย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้แทนคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม WINTER โรงแรมการ์เซีย จังหวัดขอนแก่น ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ประชุมเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

news_415ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมชี้แจงการเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดย สพฐ.กำหนดจัดงานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดสกลนคร มี นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมชี้แจงในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

รายชื่อ ร.ร.ที่รับการประเมินรอบสาม จาก สมศ.

sms
 

คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์และครุภัณฑ์ดาวเทียมไกลกังวล

spec

 
บทความ อื่นๆ ...

หนังสือราชการ จาก สพป.อบ.1 (E-office)

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้