kru_25022558ubon3
boss_school25581

test_nation2558
(แก้ไข 10 กุมภาพันธ์ 2558)

li3D_2558

internet_school_25581
king2557_sat
ลงนามถวายพระพร
วันพ่อแห่งชาติ
ทางเวบไซต์ คลิกที่นี่ค่ะ
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม2557

act_ubn1

คลิกเพื่อดาวน์โหลดภาพ

ภาพงานวันครู 2558

ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557-2558

poor2_2557

30per2_2557

bud30percent_12557
budget2557_1

budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลสารสนเทศ
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร

thai_read
         ป.3        ป.6

Untitled-3

sat_120_2557

eoffice

network2557

prakan57

disable

patiroob2557

watpon

factorF

accident

คู่มือ     รายละเอียด

nt2556

sar25561

plan57
             ส่วนที่ 1     ส่วนที่ 2

standard_khet

p2556

prb2554

standard_b55_56

standard_mobec

pc2556_113font

firefox1

 

โครงการเด่น
Ulti Clocks content

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

news_658นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ โดย นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ ให้เข้าร่วมประชุมและรับนโยบาย เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องพิมานทิพย์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ประชุมบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนและกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

news_657ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานที่ประชุมในการให้นโยบายเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน แนะนำโรงเรียนให้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบและนโยบายการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยนายวีระศักดิ์ วิริยะพันธ์ นายชาตรี ปุระมงคล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองไฮวิทยาและโรงเรียนบ้านเป็ดฟากทุ่งตามนโยบาย สพฐ.

news_656ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เพื่อรับทราบปัญหา และหาทางแก้ไขร่วมกันทั้งระบบ รวมทั้งการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ตามนโยบายของ สพฐ. โดยมี นายมุนี นาแพง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองไฮและนายจำเริญ แนวจำปา  ผอ.โรงเรียนบ้านเป็ดฟากทุ่ง  และคณะครูร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม โรงเรียนบ้านหนองไฮวิทยา     โรงเรียนบ้านเป็ดฟากทุ่ง
 

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

news_654ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะดำเนินการคัดเลือกในวันเสาร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นี้ที่สนามสอบ ร.ร.มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม พร้อมนี้ได้กำชับให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งทุกคณะดำเนินการด้วยความรอบคอบ โปร่งใส เป็นไปตามนโยบายของ สพฐ.อย่างเคร่งครัด และห้ามมิให้ผู้ใดเกี่ยวข้องกับกับการกวดวิชา หรือให้คำแนะนำ หรือร่วมจัดทำเอกสาร ที่เป็นการให้คุณต่อผู้สมัคร อย่างเด็ดขาด โดยมี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ยินดีต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่

news_653นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับการมอบหมายจาก ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ให้การต้อนรับ นางสาววัชรากร ตระการไทย ศึกษานิเทศก์ จากสพป.อบ.๕ ย้ายมาดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.๑ ในการนี้นายวิชัย ภารการ นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นางสาวนันทนา บัพพคุต ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศรีอุบล เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมประชุม "สภากาแฟอุบลราชธานี" ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ (เดือนกุมภาพันธ์)

news_651นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมเสวนา "สภากาแฟอุบลราชธานี" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ประจำเดือนกุมภาพันธ์) ของหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน โดยมี พลตรีนิรุทธ เกตุสิริ ผบ.มทบ.๒๒ เป็นเจ้าภาพในนามกระทรวงกลาโหม พร้อมได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานของเหล่าทัพ  และมอบธงสัญญลักษณ์ให้กับเจ้าภาพคราวต่อไป คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี โดย ดร.ธนกร ไชยกุล ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นผู้รับมอบ ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เข้าร่วมประชุมเสวนาในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ค่ายสรรพสิทธิประสงค์  ภาพกิจกรรม
 

เครือข่ายสถานศึกษาที่ 23 เหล่าเสือโก้ก 2 จัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับเยาวชน

news_652นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเหล่าเสือโก้ก ประธานในพิธีเปิดการอบรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับเยาวชนในสถานศึกษา พร้อมเยี่ยมฐานการเรียนรู้ จัดโดย อบต.หนองบก ร่วมกับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 23 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการต่อต้านยาเสพติด จาก คสช. มี นายสุรวิทย์ ธาดา ผอ.ร.ร.บ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ ประธานกรรมการเครือข่ายสถานศึกษาเหล่าเสือโก้ก 2 กล่าวรายงาน และ นายวิทยา พรหมจันทร์ นายก อบต.หนองบก ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ตำรวจ สาธารณสุข และวิทยากรทุกท่านให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 58 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม อบต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก ภาพกิจกรรม

 

ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

news_650ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั่วประเทศ เพื่อรับทราบนโยบายจาก สพฐ. ติดตามการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนารวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพการดำเนินงาน และสร้างความเข้าใจในด้านนโยบาย รวมทั้งการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติต่อไป โดยมี ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุม ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช มหานาค กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ร่วมรับฟังนโยบายการบริหารงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

news_648นายวีระศักดิ์ วิริยะพันธ์ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นางสาวประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวนันทนา บัพพคุต ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ทุกท่าน พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ร่วมรับฟังนโยบายการบริหารงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จาก ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก รองเลขาธิการ กพฐ. ณ ห้องประชุมราชธานี เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมคุณแม่ศิลา สายบุญ

news_649นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ศิลา สายบุญ แม่ยาย นายเชษฐพงศ์ สุขปาน ผอ.โรงเรียนบ้านเหล่าแดง เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ บ้านเลขที่ ๒๒ ถนนแจ้งสนิท ซอย ๔ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2557 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน”

news_647พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ “สุดยอดเด็กไทย  ก้าวไกลสู่อาเซียน”  โดยนำผลงานทุกด้านของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับภาคจากทุกเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ มาประกวด แข่งขัน เพื่อชิงชัยในระดับประเทศ รวมทั้งการจัดแสดงผลงานและจำหน่ายสินค้าฝีมือนักเรียนทั่วประเทศ  ในการนี้ ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมงานพร้อมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจคณะนักเรียน ครู ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๓ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

news_646ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี  เขต ๑ เป็นประธานในการประชุม รอง ผอ.เขตฯ ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพป.อุบลราชธานี  เขต ๑ ให้ดำเนินการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ตามนโยบายและของ สพฐ.ณ ห้องประชุมราชธานี เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในงานฌาปนกิจศพ นางจุฑาภา พุทธรักษา อดีตครูโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์

news_645ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานในงานฌาปนกิจศพ นางจุฑาภา พุทธรักษา ครูโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ อำเภอเขื่องใน โดยมี คณะผู้บริหาร สพป.อบ.๑ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู เจ้าหน้าที่ สพป.อบ.๑ และญาติพี่น้องร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้ด้วย ณ เมรุวัดบ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

news_644สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในวันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ได้ดำเนินการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์  ซึ่งในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สอบข้อเขียน และในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สอบสัมภาษณ์ และการสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบจำนวน ๙๑ คน ขาดสอบ ๖ คน โดยมี ดร.พิธาน  พื้นทอง ที่ปรึกษาสพฐ. และนายรณชิต บุตรภักดีธรรม นิติกร สพฐ. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 
บทความ อื่นๆ ...

สพฐ.. แจ้งข่าว สพป.

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต

ผลการแข่งขันระดับชาติ
ครั้งที่ 64

logosillapa_64nation

 

พิมพ์เกียรติบัตร ศิลปฯครังที่ 64

      pragas                    print

utqonline2557
utqonline
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้