12bookfair2557

sin_2557
ubonratchathani
seating
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

eofficeubn_1

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม2557
ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557
bud30percent_12557
budget2557_1
budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลนักเรียน ครู 2554
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
โครงการเด่น
Ulti Clocks content

การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗

news_351ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เพื่อแจ้งนโยบายของ นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ให้ดำเนินการเร่งด่วนควบคู่กับการสนองนโยบาย คสช. ๔ เรื่องหลัก พร้อมให้ยึดนโยบายเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน โดยเน้นความร่วมมือร่วมใจขับเคลื่อนภารกิจ ประสานสัมพันธ์ พัฒนาการทำงาน รวมทั้งการสร้างความสมานฉันท์ มีน้ำใจต่อกันเพื่อเป็นพลังในการพัฒนาการศึกษา พัฒนาพื้นที่ และพัฒนาประเทศชาติ พร้อมนี้ได้แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษา และนักเรียน ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชธานี ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ เปิดอบรมครูชาวต่างชาติ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

news_350วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมืองอุบลราชธานี
ดร.วิชัย แสงศรี
ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการอบรมครูชาวต่างชาติ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การสอนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามกรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)) โรงเรียนโครงการ English / Mini English Progarm ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยความร่วมมือของ ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี ซึ่งได้รับมอบหมายจากสถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. ดำเนินการโดย นายอภัย บุญสาม ผอ.ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี นายเอกสิทธิ์ จุลโคตร /นางพีรานุช  ไชยพิเดช รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี นางวิมลลักษณ์ ตีระมาศวณิช ครู ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี พร้อม นางนันท์นภัส  ปภินวัช / น.ส.วราพร  ดาราศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.๑
ภาพกิจกรรม
 

สพฐ.จัดประชุมวิเคราะห์และจัดทำรายละเอียดข้อมูลโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนเงินดอกผลกองทุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา

news_349นายแสงไทย มีสุนทร ผอ.สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน เป็นประธานที่ประชุมวิเคราะห์และจัดทำรายละเอียดข้อมูลโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนเงินดอกผลกองทุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา โดยสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ มี ดร.ปัญญา แก้วกียูร ผู้ทรงคุณวุฒิ สพฐ. เข้าร่วมวิเคราะห์ พร้อมคณะทำงาน ในระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม - ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมให้การต้อนรับ ภาพกิจกรรม
 

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๗

news_348นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมพิมานทิพย์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ร่วมประชุมการกำหนดแนวทาง(Road map) ในการปรับปรุงระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์(ก.ค.ศ.16) ให้เป็นปัจจุบัน

news_347นายอุดร พิสุทธิ์  นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายวิรัตน์ ดวงมาลา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากร ร่วมประชุมการกำหนดแนวทาง (Road  map) ในการปรับปรุงระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์(ก.ค.ศ.16) ให้เป็นปัจจุบัน ผ่านระบบววีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

สภากาแฟอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 ปี 2557

news_344นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบพิธีถวายมาลาสักการะอนุสาวรีย์ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสทธิประสงค์ ข้าหลวงต่างพระองค์ สำเร็จราชการมณฑลอีสาน ประทับที่จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่าง พ.ศ. 2436 - 2453 รวม 17 ปี ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณต่อพระกรณียกิจที่สำคัญได้อำนวยประโยชน์แก่จังหวัดอุบลราชธานีนานัปการ จากนั้นจึงเปิดสภากาแฟอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 ปี 2557 โดย พลตรี วิษณุ ไตรภูมิ ผบ.มทบ.๒๒ กล่าวต้อนรับในนามเจ้าภาพ พร้อมส่งต่อการประชุมให้กับ นายพรชัย โควสุรัตน์ นายก อบจ.อุบลราชธานี มี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ สโมสรนายทหารค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ ภาพกิจกรรม
 

ประชุมเตรียมการต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม)

news_346นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมรับการตรวจ ราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง ศึกษาธิการ (ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม) ที่จะดำเนินการตรวจราชการแบบกรณีปกติ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นายวัชรพงศ์ สุขรักษา ผอ.สพป.อบ.๒ และตัวแทนจาก สพป.อบ.๓-๕ และ สพม.๒๙ และนายสมเกียรติ แถวไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมเกรียงไกร 1 สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม

 

รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ออกนิเทศ ติดตามสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดงบังฯ บ้านมะเขือ บ้านจานตะโนน

news_345นายนรินทร์ ภาระศรี รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ออกนิเทศ ติดตามสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) โรงเรียนบ้านมะเขือ โรงเรียนบ้านจานตะโนน เพื่อรับทราบปัญหาในการจัดการศึกษา พร้อมร่วมหาแนวทางในการจัดการเรียนรู้สร้างเครือข่ายการพัฒนาและส่งเสริมให้ ครูมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้สูงขึ้นโดยมี นายบัณฑิต จันทน์โยธา ผอ.ร.ร.บ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) นายธงชัย ทัดทาน ผอ.โรงเรียนบ้านมะเขือ นายเสนอ ศรไชย ผอ.โรงเรียนบ้านจานตะโนน  พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗  ภาพกิจกรรม
 

รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ออกนิเทศ ติดตามสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโพนงาม(พูนเพิ่มวิทยาคาร)

news_343นายนรินทร์ ภาระศรี รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ออกนิเทศ ติดตามสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโพนงาม(พูนเพิ่มวิทยาคาร) เพื่อรับทราบปัญหาในการจัดการศึกษา พร้อมร่วมหาแนวทางในการจัดการเรียนรู้สร้างเครือข่ายการพัฒนาและส่งเสริมให้ ครูมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้สูงขึ้นโดยมี นายสุฤทธิ์ โทมุลตรี ผอ.ร.ร.บ้านโพนงาม(พูนเพิ่มวิทยาคาร) พร้อมคณะครูให้ความร่วมมือในการนิเทศเป็นอย่างดี เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗  ภาพกิจกรรม
 

การประชุมรอง ผอ.สพป.อบ.๑ / ผอ.กลุ่ม / ผอ.หน่วย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗

news_342วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมศรีอุบล
ดร.วิชัย แสงศรี
ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุม รอง ผอ.สพป.อบ.๑ / ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เพื่อแจ้งนโยบายของ นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ให้ดำเนินการเร่งด่วนควบคู่กับการสนองนโยบาย คสช. ๔ เรื่องหลัก พร้อมให้ยึดนโยบายเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน โดยเน้นความร่วมมือร่วมใจขับเคลื่อนภารกิจ ประสานสัมพันธ์ พัฒนาการทำงาน รวมทั้งการสร้างความสมานฉันท์ มีน้ำใจต่อกันเพื่อเป็นพลังในการพัฒนาการศึกษา พัฒนาพื้นที่ และพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
ภาพกิจกรรม
 

การแข่งขันกีฬาเครือข่ายสถานศึกษาเมือง ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

news_341นายวิชัย ภารการ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายสถานศึกษาเมือง ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ โดยมี นายประศาสน์ สายลุน ผอ.ร.ร.มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ฯ ประธานเครือข่ายฯ พร้อม นายอภัย  บุญสาม ผอ.ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี /นายอภัย  สบายใจ ผอ.ร.ร.อุบลวิทยาคม/ นายจารึก  หาพันนา ผอ.ร.ร.ปทุมวิทยากร /นายพินิจ ส่งเสริม ผอ.ร.ร.เมืองอุบล /นายธันยวีร์  บุตรทองทิม ผอ.ร.ร.วัดท่าวังหิน และคณะผู้จัดการแข่งขันร่วมให้การต้อนรับ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุม ร.ร.ปทุมวิทยากร อ.เมืองอุบลฯ ภาพกิจกรรม
 

การอบรมเตรียมความพร้อมรอรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

news_340นายนรินทร์ ภาระศรี รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเตรียมความพร้อมรอรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ให้กับบุคลากรจากสถานศึกษาที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๑๑๕ คน เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานที่่ตรงกันและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการประเมินภายนอก โดยมี นายเฉลียว มนัส ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายเสมอ สร้อยคำ ผอ.โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมราชธานี เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ เปิดเทศกาลวันวิทยาศาสตร์น้อย ๒๐๑๔

news_339_1ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัยร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และเปิดเทศกาลวันวิทยาศาสตร์น้อย ๒๐๑๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม พร้อมส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน การคิด และมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย โดยมี นายเฉลียว มนัส ผู้ดูแลโครงการ นายนรินทร์ ภาระศรี ,ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายอภัย บุญสาม ผอ.ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี นายอภัย สบายใจ ผอ.ร.ร.อุบลวิทยาคม ผู้บริหารโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ นางพีรานุช ไชยพิเดช รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี นายสมชาย  สุภาคาร หน.กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ นายสุเมธ  มัดธนู หน.กลุ่มงานวัดฯ นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์ ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑  ภาพกิจกรรม
 

พิธีเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

news_336ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย "เยาวชนคนดีของแผ่นดิน" เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนและการป้องกันการทุจริต มีจิตสำนึกในการประพฤติตนให้มีคุณธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม ซื่อสัตย์ จริงใจ ขยันอดทน มีระเบียบวินัยและใช้ชีวิตอยู่บนฐานของความพอเพียง มีนักเรียนจาก ๒๖ ร.ร.เข้าร่วมกิจกรรม รวม ๓๕๐ คน โดย นายประหยัด ไขแสง , นายชาตรี ปุระมงคล , ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายวรวิทย์ โสภาพรรณ ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา (ร.ร.สุจริตต้นแบบ) พร้อม ครูวิทยากรแกนนำ ผู้สร้างองค์ความรู้ในแต่ละฐาน ผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ พร้อม นางสาริกา ชายผา ผู้ดูแลโครงการ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑   ภาพกิจกรรม
 
บทความ อื่นๆ ...

หนังสือราชการ จาก สพป.อบ.1 (E-office)

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้