28july4

web22_2558

nited2558

EP/MEP 2558
มหกรรมวิชาการโครงการ
EP/MEP
ครั้งที่ 8  ประจำปี 2558
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

S__4825699
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม2557

act_ubn1

คลิกเพื่อดาวน์โหลดภาพ

ภาพงานวันครู 2558

ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557-2558

poor2_2557

30per2_2557

bud30percent_12557
budget2557_1

budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลสารสนเทศ
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร

plan2558

bugget2558

prakan

bb2558

thai_read
         ป.3        ป.6

Untitled-3

sat_120_2557

eoffice

network2557

prakan57

disable

patiroob2557

watpon

factorF

accident

คู่มือ     รายละเอียด

nt2556

sar25561

plan57
             ส่วนที่ 1     ส่วนที่ 2

standard_khet

p2556

prb2554

standard_b55_56

standard_mobec

pc2556_113font

firefox1

 

โครงการเด่น
Ulti Clocks content

ต้อนรับคณะจาก สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒

news_861

นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ต้อนรับคณะจาก สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานคุณภาพด้านการศึกษาและผลงานดีเด่น โดยมี ดร.เธียนไท คำล้าน รอง .ผอ.สพป.อบ.๑ นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ และคณะ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศรีอุบล ภาพกิจกรรม

 

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘

news_860นายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ โดย นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายของทางจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องพิมานทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โ

news_859นายวิชัย ภารการ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมี นายชาตรี ปุระมงคล นายเธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ น.ส.ประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน น.ส.นันทนา บับพะคุต ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม

 

ประธานในการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘

news_858

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการในป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ ที่เข้าไปใช้บริการในสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ ปัญหาการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อยู่ใกล้สถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา โดยมี พระราชธีราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อบ.๔ นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้แทนสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศรีอุบล ภาพกิจกรรม

 

 

ร่วมทำบุญถวายต้นเทียนและปัจจัยเพื่อสร้างต้นเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘

news_857ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ และบุคลากรในสังกัด ร่วมทำบุญถวายต้นเทียนและปัจจัยเพื่อสร้างต้นเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีเข้าพรรษาที่สืบต่อกันมาของจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ วัดไชยมงคล ภาพกิจกรรม

 

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

news_855

นายวิชัย ภารการ รอง.ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมี นายเฉลียว มนัส นายชาตรี ปุระมงคล นายเธียนไท คำล้าน นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม

 

 

ร่วมพิธีเปิดประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ ใน ๔ ภูมิภาค

News_856

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมพิธีเปิดประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ ใน ๔ ภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะและประสบการณ์ในการบริหารจัดการศึกษาให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและผู้อำนวยการโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม

 

 

ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

news_854

นายวิชัย ภารการ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ และบุคลากรในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ วัดมหาวนาราม ภาพกิจกรรม

 

 

การประชุมเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

news_853

นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ รวมถึงการยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ ที่เข้าไปใช้บริการในสถานบริการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม มณฑลทหารบกที่ ๒๒ ภาพกิจกรรม

 

 

การประชุมเพื่อมอบหมายภาระหน้าที่และมอบนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

news_851

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุมเพื่อมอบหมายภาระหน้าที่และมอบนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมี นายชาตรี ปุระมงคล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายพสิษฐ์ ปางชาติ ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มบริการเงินและสินทรัพย์ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมราชธานี ภาพกิจกรรม

 

 

การประชุมรายละเอียดการประเมินของผู้ประสงค์ย้าย สายงานบริหารสถานศึกษาและสายผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

news_852

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุมรายละเอียดการประเมินของผู้ประสงค์ย้าย สายงานบริหารสถานศึกษาและสายผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมี นายวิชัย ภารการ นายนรินทร์ ภาระศรี รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายวิรัตน์ ดวงมาลา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางทิยานันท์ พละไกร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศรีอุบล ภาพกิจกรรม

 

 

โครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อสนองนโยบาย สพฐ. ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "การป้องกันการทุจริต" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

news_850

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อสนองนโยบาย สพฐ. ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "การป้องกันการทุจริต" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ภายใต้ชื่อเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) เรื่อง ความมีวินัย กิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2558 เพื่อเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณหน้าห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม

 

 

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ประจำเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

news_849

นายวีระศักดิ์ วิริยะพันธ์ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ประจำเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ โดยมี นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน นายเฉลียว มนัส นายวิเศษ ปากวาน นายชาตรี ปุระมงคล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายสมชาย สุภาคาร ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  นายพสิษฐ์ ปางชาติ ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางสาวนันทนา บับพะคุต ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน นางเนตรหทัย ณรงค์แสง และคณะผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล ภาพกิจกรรม

 

 

การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT)

news_848ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT) ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อตามโครงการดังกล่าว โดยมี นายชาตรี ปุระมงคล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ นางสาวประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะบุคลากรกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์และคณะผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมราชธานี ภาพกิจกรรม

 
บทความ อื่นๆ ...

general
 1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
    โรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่
2. โรงเรียนบ้านท่าลาดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น
    พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๘

    คลิกรายละเอียดที่นี่
3. ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
    ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
    แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่ 
4. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษา
    ขาดครูขั้นวิกฤตโรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
    คลิกรายละเอียดที่นี่
5.  ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก.ตำแหน่ง
     ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
     ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
     แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
     ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘    คลิกรายละเอียดที่นี่
6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก. โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
     คลิกรายละเอียดที่นี่
7. ประกาศโรงเรียน บ้านท่าลาด  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
    เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
8. ประกาศโรงเรียนบ้านท่าลาด เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกสรร
    เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ คลิกรายละเอียดที่นี่

สพฐ.. แจ้งข่าว สพป.

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต

ผลการแข่งขันระดับชาติ
ครั้งที่ 64

logosillapa_64nation

 

พิมพ์เกียรติบัตร ศิลปฯครังที่ 64

      pragas                    print

utqonline2557
utqonline
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ของโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี    คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้