Database_DLIT25562557
EP/MEP 2558
มหกรรมวิชาการโครงการ
EP/MEP
ครั้งที่ 8  ประจำปี 2558
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

S__4825699
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

sarabun
ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557-2558

poor2_2557

30per2_2557

bud30percent_12557
budget2557_1

budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลสารสนเทศ
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร

plan2558

bugget2558

prakan

bb2558

thai_read
         ป.3        ป.6

Untitled-3

sat_120_2557

eoffice

network2557

prakan57

disable

patiroob2557

watpon

factorF

accident

คู่มือ     รายละเอียด

nt2556

sar25561

plan57
             ส่วนที่ 1     ส่วนที่ 2

standard_khet

p2556

prb2554

standard_b55_56

standard_mobec

pc2556_113font

firefox1

 

โครงการเด่น
Ulti Clocks content

ประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมสเต็มศึกษา (STEM Education)

news_904นายวิชัย ภารการ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมสเต็มศึกษา (STEM Education) โดยมี ดร.วิสุทธิ์ ราตรี ผอ.โรงเรียนบ้านท่าบ่อ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 

ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร ประจำปีการศึกษา 2558

news_905

นายวิชัย ภารการ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อย(หนองจานวิทยา) ผู้บริหารสถานศึกษา สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 

ประชุมทางไกลเพื่อรับฟังนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

news_906ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมคณะผู้บริหาร สพป.อบ.๑ ร่วมประชุมทางไกลเพื่อรับฟังนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และมี ดร.ธนกร ไชยกุล ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นายชาญทนงค์ บุญรักษา ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นางสมจิตร บุรุษพัฒน์ รอง ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี นางสาวเพ็ญใจ ชัยวงศ์ รอง ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นายอำนวย อินทนนท์ รอง ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมศรีอุบล และโรงเรียนในสังกัดรับฟังนโยบายทางช่อง ETV ณ โรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 

การประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

news_903ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โดยมี นายเฉลียว มนัส นายเธียนไท คำล้าน นายชาตรี ปุระมงคล นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ศึกษานิเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศรีอุบล ภาพกิจกรรม

 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมคุณแม่พิมพ์ สบายใจ มารดา นายอภัย สบายใจ ผอ.โรงเรียนอุบลวิทยาคม

news_902นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน นายเฉลียว มนัส นายนรินทร์ ภาระศรี ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมคุณแม่พิมพ์  สบายใจ มารดา นายอภัย สบายใจ ผอ.โรงเรียนอุบลวิทยาคม ณ บ้านเลขที่ ๓๐ หมู่ ๕ บ้านเชื่อก ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

การประชุมติดตามประเมินผลการตรวจราชการ การดำเนินงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ รอบที่ ๒

news_901นางสาวอัมพวัน เจริญกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๑๗ รักษาราชการแทนผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๑๓ เป็นประธานการประชุมติดตามประเมินผลการตรวจราชการ การดำเนินงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ รอบที่ ๒ ซึ่งโครงการที่เกี่ยวข้องกับ สพป.อบ.๑ คือ ประเด็นนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะมูลฝอย โดยมี นายวีระศักดิ์ วิริยะพันธ์ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม

 

พิธีฌาปนกิจศพ นางแดง พิลา มารดา นายประสิทธิ์ พิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพับ

news_900นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน นายนรินทร์
ภาระศรี นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล
นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน
รอง ผอ.สพป.
อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ
นางแดง พิลา มารดา นายประสิทธิ์
พิลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพับ โดยมี
ดร.อภิชัย  กรมเมือง ผอ.สพป.ยโสธร
เขต ๑ เป็นประธานในพิธี  และมีผู้บริหาร
สถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและญาติพี่น้อง ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ณ เมรุป่าช้าบ้านนางิ้ว  ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 

พิธีฌาปนกิจศพ นายสุรพงษ์ บุญแล ช่างครุภัณฑ์โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์

news_899

นายชาตรี ปุระมงคล รอง ผอ.สพป.
อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ นายสุรพงษ์  บุญแล ช่างครุภัณฑ์โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์ โดยมีนายธานี ไชยรักษ์ ผอ.โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์ นายสุกรี  คำหลอม ผอ.โรงเรียนบ้านนาเมือง นายไพรัช  พิณทอง ผอ.โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและญาติพี่น้อง ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ณ เมรุวัดนิคมกิตติยาราม ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 

โครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อสนองนโยบาย สพฐ. ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "การป้องกันการทุจริต" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ภายใต้ชื่อเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)

news_898
นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อสนองนโยบาย สพฐ. ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "การป้องกันการทุจริต" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ภายใต้ชื่อเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) เรื่อง ความมีวินัย กิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ของสัปดาห์เพื่อเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณหน้าห้องประชุมราชธานี ภาพกิจกรรม
 

กลุ่มอำนวยการ ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานบริษัทโตโยต้าดีเยี่ยมอุบลราชธานี

news_897เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อม นายพสิษฐ์ ปางชาติ ผอ.กลุ่มอำนวยการ นำคณะบุคลากรกลุ่มอำนวยการ เข้าประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานที่บริษัทโตโยต้าดีเยี่ยมอุบลราชธานี ตามโครงการประเมินผลเพื่อปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ให้เป็นตำแหน่งที่สูงขึ้น เพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการและการบำรุงดูแลรักษารถให้มีประสิทธิภาพและขับขี่อย่างปลอดภัย โดยมี นายรังสรรค์ บุญโจม ผู้จัดการศูนย์บริการ น.ส.พัชราภรณ์ วงศา ผู้จัดการทรัพยากรบุคคล นายเฉลิมพล คุณพรหม หัวหน้าช่างและพนักงานบริษัทโตโยต้าดีเยี่ยมอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับ ภาพกิจกรรม
 

โรงเรียนปทุมวิทยากร จัดกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษเสริมสร้างผู้สอบพิชิต O-Net ปีการศึกษา ๒๕๕๘

news_895นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษเสริมสร้างผู้สอบพิชิต O-Net (English camp : Boost Test Takers for O-Net) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.๖ ม.๓ และ ม.๖ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘ สิงหาคม - ๔ กันยายน ๒๕๕๘ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ และมีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพิ่มขึ้นจากการเรียนการสอนตามปกติ และให้เตรียมความพร้อมในการสอบระดับชาติ (O-Net) มีผลการสอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดย นายจารึก หาพันนา ผอ.ร.ร.ปทุมวิทยากร นางสุมาลี ฝักบัว  นางอัมรา  ชูพูล รอง ผอ.ร.ร.ปทุมวิทยากร และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมปทุมทอง ร.ร.ปทุมวิทยากร ภาพกิจกรรม
 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ คืนความสุขสู่ลูก สพฐ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมายุ ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

news_892นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธียกเสาเอกโครงการสร้างบ้าน ๘๙ หลัง "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ." เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมายุ ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ พร้อมมอบโฉนดที่ดินให้กับ เด็กหญิงชลธิชา เทพมุสิก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร.ร.บ้านเหล่าเสือโก้ก โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อม นายภานุวัฒน์ พุทธเกสร นายอำเภอเหล่าเสือโก้ก นายสมบัติ รัตโน อดีด ส.ส.อุบลราชธานี นายวิชัย  ภารการ นายนรินทร์  ภาระศรี นายชาตรี ปุระมงคล นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายอนุชา  กัลยา ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ นายวิรัตน์  ดวงมาลา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะผู้บริหาร- ครู ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๙ น. ณ ต.เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก ภาพกิจกรรม
 

การประชุมการประเมินความสามารถการอ่านการเขียนครั้งที่ ๓ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

news_893นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุมการประเมินความสามารถการอ่านการเขียนครั้งที่ ๓ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ โดยมี นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศรีอุบล ภาพกิจกรรม

 

การแข่งขันกีฬานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ประจำปี ๒๕๕๘

news_891ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งโรงเรียนม่วงสามสิบ (อำนวยปัญญา) ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ โดยมี นายวิชัย ภารการ นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายชุมศักดิ์ ชุมนุม ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมพิธีดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนม่วงสามสิบ (อำนวยปัญญา) ภาพกิจกรรม

 
บทความ อื่นๆ ...

general
 1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
    โรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่
2. โรงเรียนบ้านท่าลาดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น
    พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๘

    คลิกรายละเอียดที่นี่
3. ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
    ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
    แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่ 
4. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษา
    ขาดครูขั้นวิกฤตโรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
    คลิกรายละเอียดที่นี่
5.  ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก.ตำแหน่ง
     ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
     ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
     แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
     ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘    คลิกรายละเอียดที่นี่
6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก. โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
     คลิกรายละเอียดที่นี่
7. ประกาศโรงเรียน บ้านท่าลาด  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
    เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
8. ประกาศโรงเรียนบ้านท่าลาด เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกสรร
    เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ คลิกรายละเอียดที่นี่
9. ประกาศโรงเรียนชุมดอนเชียงโทรังแร้ง
เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหา
สถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ คลิกรายละเอียดที่นี่ 

soobraka_2558

ประกาศโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
    - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 10 ชุด ปีงบประมาณ 2557
       (3 สิงหาคม 2558)

ประกาศโรงเรียนบ้านยาง เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 1 ชุด  ปีงบประมาณ 2556
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 3 ชุด  ปีงบประมาณ 2557
       (3 สิงหาคม 2558)

ประกาศโรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 1 ชุด  ปีงบประมาณ  2556
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 3 ชุด  ปีงบประมาณ  2557
        (3 สิงหาคม 2558)

* ประกาศสอบราคาโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซม

   อาคารเรียนแบบพิเศษทรงไทย 2 หลัง (21 เมษายน 2558)

* ประกาศ สพป.อบ.1 ขยายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ (21 เมษายน 2558)

* ประกาศสอบราคาโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ (25 กุมภาพันธ์ 2558)
สพฐ.. แจ้งข่าว สพป.

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
tepeonline
DLIT
พิมพ์เกียรติบัตร ศิลปฯครังที่ 64

      pragas                    print

ผลการแข่งขันระดับชาติ
ครั้งที่ 64

logosillapa_64nation

 

utqonline2557
utqonline
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ของโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี    คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้