sec21

set2558
king2557_sat
ลงนามถวายพระพร
วันพ่อแห่งชาติ
ทางเวบไซต์ คลิกที่นี่ค่ะ
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม2557

act_ubn1

คลิกเพื่อดาวน์โหลดภาพ

ภาพงานวันครู 2558

ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557-2558

poor2_2557

30per2_2557

bud30percent_12557
budget2557_1

budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลสารสนเทศ
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร

plan2558

bugget2558

prakan

bb2558

thai_read
         ป.3        ป.6

Untitled-3

sat_120_2557

eoffice

network2557

prakan57

disable

patiroob2557

watpon

factorF

accident

คู่มือ     รายละเอียด

nt2556

sar25561

plan57
             ส่วนที่ 1     ส่วนที่ 2

standard_khet

p2556

prb2554

standard_b55_56

standard_mobec

pc2556_113font

firefox1

 

โครงการเด่น
Ulti Clocks content

จังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

news_822นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ คณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี (ธรรมยุต) เจริญชัยมงคลคาถา โดยมี นางศิรดา กีรติเรขา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ ครู นักเรียน นักศึกษา และคณะบุคลากรกลุ่มอำนวยการเข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อุโบสถวัดศรีอุบลรัตนาราม อ.เมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อสนองนโยบาย สพฐ.

news_821ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ กำหนดให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ในทุกเช้าวันจันทร์ เพื่อสนองนโยบาย สพฐ. ที่ดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "การป้องกันการทุจริต" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๕ ประการ ประกอบด้วย ทักษะกระบวนการคิด ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความพอเพียง และมีจิตสาธารณะ โดยกำหนดให้บุคลากรแต่งกายเครื่องแบบสีกากีทุกคน ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงเพื่อเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณหน้าอาคาร สพป.อบ.๑  ภาพกิจกรรม
 

ประธานคณะกรรมการอำนวยการประจำสนามสอบ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

news_720ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการประจำสนามสอบ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ โดยมี นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน นายนรินทร์ ภาระศรี นายวิชัย ภารการ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายอภัย บุญสาม ผอ.รร.อนุบาลอุบลราชธานี นายสนั่น สายงาม นางพีรานุช ไชยพิเดช รอง.ผอ.รร. อนุบาลอุบลราชธานี นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ นายวิรัตน์ ดวงมาลา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการและบุคลากรประจำสนามสอบ ซึ่งได้ทำการสอบข้อเขียน เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อพัฒนาความสามารถผู้เรียนด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล

news_817ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อพัฒนาความสามารถผู้เรียนด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล เพื่อเป็นหลักประกันการเรียนรู้และเตรียมการให้ผู้เรียนมีความพร้อมสำหรับรองรับการประเมิน ทั้งการทดสอบระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โดยมี ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป รอง ผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. เป็นวิทยากรในการอบรม นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายสมชาย สุภาคาร ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายจำรัส ยิ่งยืน ผอ.ร.ร. บ้านขามใหญ่  ศึกษานิเทศก์ทุกท่านร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องบอลลูม โรงแรมรีเจ้นท์ พาเลซ ภาพกิจกรรม

 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเสนอแนวปฏิบัติการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

news_816นายชาตรี ปุระมงคล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเสนอแนวปฏิบัติการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาการนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมสำหรับลูกจ้างของ สพป.อบ.๑ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล ภาพกิจกรรม

 

การประชุมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

 news_815นายวีระศักดิ์ วิริยะพันธ์ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการเตรียมรับการประเมินจากคณะติดตามผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี นายเฉลียว มนัส  นายวิชัย ภารการ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นางสาวประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายสมชาย สุภาคาร ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมราชธานี  ภาพกิจกรรม

 

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาบำเหน็จความชอบ (กรณีพิเศษ) ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

news_814นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาบำเหน็จความชอบ (กรณีพิเศษ) ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เพื่อแจ้งการจัดสรรโควตาความดีความชอบ (กรณีพิเศษ) จำนวน ๕ อัตรา สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล ภาพกิจกรรม

 

ลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

news_819นายธนู บุญเลิศ รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย นายนรินทร์ ภาระศรี รอง ผอ.สพป.อบ.๑ กล่าวรายงาน นายวิเศษ ปากหวาน ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ นำลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน ๑,๑๐๙ คน กล่าวคำปฏิญาณ ในการจัดงานครั้งนี้มี นายสุรพล สายพันธ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พ.ต.อ.สุนทร ประดิษฐ์แท่น ผกก.ตำรวจตระเวณชายแดนที่ ๒๒ นายสมเกียรติ แถวไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ และนายวลงกรณ์ บุญเต็ม รอง ผอ.สพม.๒๙ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ สนามกีฬากองกองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ ๒๒ (ค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ) ภาพกิจกรรม
 

เครือข่ายม่วงสามสิบ ๕ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

news_818นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ของเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๒๐ (ม่วงสามสิบ ๕) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดย นายประยูร แก่นสาร์ ผอ.ร.ร.บ้านคำเกิ่งหนองจิก ประธานเครือข่ายฯ พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา นำลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน ๓๓๓ คน เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สนามกีฬา ร.ร.บ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) อ.ม่วงสามสิบ ภาพกิจกรรม
 

ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

direkนาย ดิเรก บุญดาว ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต ๑ เป็นประธานในการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ซึ่งประชุมพิจารณาการจัดสรรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค (๒) ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๘) โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ทำหน้าที่เลขานุการฯ  ณ ห้องประชุมศรีอุบล เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 

เครือข่ายเหล่าเสือโก้ก ๒ จัดการอบรมขับเคลื่อน BBL สู่คุณภาพผู้เรียน

news_811ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการอบรมขับเคลื่อน BBL สู่คุณภาพผู้เรียนสำหรับครูสายผู้สอน ของเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๒๓ เหล่าเสือโก้ก ๒ พร้อมบรรยายพิเศษเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาสมอง (Brain  Based Learning ) มี นายคุณาธิปญ์  ยุทไธสง หน.กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และนางนันท์นภัส  ปภินวัช ศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรในการอบรม โดยมี นายไสว มิ่งทรรศนีย์ ผอ.ร.ร.บ้านดูน ประธานเครือข่าย พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด  เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพาขวัญ ร.ร.เทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร ภาพกิจกรรม
 

สถานศึกษาเอกชน จัดอบรมการพัฒนาครูปฐมวัยให้เป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ ๒๑

news_812นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการพัฒนาครูปฐมวัยให้เป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ ๒๑ หลักสูตรการผลิตสื่อปฐมวัยที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๕๗ สำหรับครูปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยมี นายบำรุง แก้วจันดี ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี คณะผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน นายชุมศักดิ์ ชุมนุม ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน พร้อม ดร.ชวนคิด มะเสนะ วิทยากร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารมัธยมศึกษา ร.ร.ยุวฑูตศึกษา ๒ ภาพกิจกรรม
 

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘

news_810นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ โดย นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ ให้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพิมานทิพย์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมการญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

การจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก

news_809นายนรินทร์ ภาระศรี รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี พร้อมนี้ได้ชมการแสดงของนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รีวิวประกอบเพลง นารีรัตนา จำนวนผู้ร่วมแสดง ๓๕๐ คน  มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดคัดลายมือ วาดภาพระบายสี และชมนิทรรศการของแต่ละสายชั้น โดยมี นายสมใจ ผลทวี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสมศักดิ์ ครองยุติ ผอ.ร.ร.มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ ภาพกิจกรรม

 
บทความ อื่นๆ ...

general
 1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
    โรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่
2. โรงเรียนบ้านท่าลาดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น
    พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๘

    คลิกรายละเอียดที่นี่
3. ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
    ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
    แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่ 
4. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษา
    ขาดครูขั้นวิกฤตโรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
    คลิกรายละเอียดที่นี่
5.  ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก.ตำแหน่ง
     ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
     ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
     แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
     ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘    คลิกรายละเอียดที่นี่
6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก. โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
     คลิกรายละเอียดที่นี่
7. ประกาศโรงเรียน บ้านท่าลาด  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
    เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
8. ประกาศโรงเรียนบ้านท่าลาด เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกสรร
    เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ คลิกรายละเอียดที่นี่

สพฐ.. แจ้งข่าว สพป.

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต

ผลการแข่งขันระดับชาติ
ครั้งที่ 64

logosillapa_64nation

 

พิมพ์เกียรติบัตร ศิลปฯครังที่ 64

      pragas                    print

utqonline2557
utqonline
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้