ข่าวสารกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

แสดง 1 ถึง 12 จาก 30 ผลลัพธ์
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 24 มี.ค. 2021 134

การจัดการประชุม เพื่อชี้แจง การดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔         ...

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 23 มี.ค. 2021 190

จัดการประชุม เพื่อชี้แจง การดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔         ...

ประชาสัมพันธ์ 18 มี.ค. 2021 223

การดำเนินการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2563

 วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี...

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 18 มี.ค. 2021 401

การติดตามและตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔  ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต...

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 17 มี.ค. 2021 200

การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑  โดยกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)...

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 11 มี.ค. 2021 286

การประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับสนามสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  ดร.ถาวร  คูณิรัตน์  ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 15 ก.ค. 2020 1,643

การประชุมสะท้อนผลการนิเทศ ติดตามและวางแผนการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

เผยแพร่เอกสารของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต 1 1.แผนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)...

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 2 ก.ค. 2020 788

การประชุมจัดทำแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ปีงบประมาณ 2563

    วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2563  ดร.สาญัณห์  รัตนโสภา...

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 4 ก.ย. 2019 1,522

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

ท่าน ดร.สาญัณห์  รัตนโสภา รองผอ.สพป.อบ.1 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา และร่วมกิจกรรมการทดลอง...

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 26 ส.ค. 2019 4,265

พิธีรับตราพระราชทาน"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา2561

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ศึกษานิเทศก์ ครูปฐมวัย และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสพป.อบ.1 จำนวน50...


ข้อมูลน่ารู้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


ดาวน์โหลดกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1