โรงเรียนในสังกัด

 

  

ที่ URL ระบบสารสนเทศโรงเรียนในแต่ละเครือข่าย
1 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 1 ศรีเมืองอุบล
2 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 ไร่น้อยเมืองอุบล
3 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 เซ ชี มูล
4 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 หนองขอนปะอาว
5 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 ขามใหญ่ 8
6 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 ศรีหัวเรือขี้เหล็ก
7 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 กุดลาดห้วยวังนองหนองกระโสบ
8 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 เขื่องในท่าไห
9 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 พระธาตุดงใหญ่
10 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 ฟากชี
11 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 11 ไทยค้อทอง
12 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 12 กอกโนนรังกลางใหญ่
13 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 ศรียางเหล่า
14 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 ก่อเอ้หัวดอน
15 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 ชีทวนหัวดอน
16 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 16 ปัญญาม่วงหนองเหล่า
17 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 17 เกษมสีมา
18 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 18 เหล่าบกยางโยภาพ
19 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 19 หนองเมืองดุมใหญ่
20 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 20 หนองช้างเตย
21 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 21 ไข่นกยางสักแพง
22 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 22 เมืองพยัคฆ์
23 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 23 พยัคฆ์แดนใต้แพงใหญ่หนองบก
24 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 24 ดอนมดแดง
25 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 25 ท่าเมืองเหล่าแดง
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 Thailand icon by Icons8 Usa icon by Icons8