เรื่องที่ประชุมรับนโยบายจากเลขาฯ สพฐ.
ห้องประชุมห้องประชุมเกียรติอุบล
วันเริ่มต้นประชุม2019-12-03
เวลาเริ่ม8
วันสิ้นสุดประชุม2019-12-03
เวลาสิ้นสุด12
การอนุมัติอนุมัติ
เหตุผล