เรื่องที่ประชุมรับ-จ่ายข้อสอบ O NET
ห้องประชุมห้องประชุมราชธานี
วันเริ่มต้นประชุม2020-01-28
เวลาเริ่ม8
วันสิ้นสุดประชุม2020-01-28
เวลาสิ้นสุด16
การอนุมัติอนุมัติ
เหตุผล
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1