เรื่องที่ประชุมอบรมเฉพาะทางการใช้คอมพิวเตอร์ วิทยาการคำนวณ ปฐมวัย
ห้องประชุมห้องประชุมราชธานี
วันเริ่มต้นประชุม2019-07-12
เวลาเริ่ม8
วันสิ้นสุดประชุม2019-07-12
เวลาสิ้นสุด17
การอนุมัติอนุมัติ
เหตุผล