เรื่องที่ประชุมประชุม DLTV
ห้องประชุมห้องประชุมราชธานี
วันเริ่มต้นประชุม2019-08-26
เวลาเริ่ม8
วันสิ้นสุดประชุม2019-08-26
เวลาสิ้นสุด16
การอนุมัติอนุมัติ
เหตุผล