• 2 ก.ค. 2020
  • 8,706

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- กฎกระทรวง เรื่อง ว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2547 - กฎกระทรวง เรื่อง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
  • 2 ก.ค. 2020
  • 1,002

กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 Thailand icon by Icons8 Usa icon by Icons8