• 13 ม.ค. 2022
 • 352

การติดตามการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA)ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายสถานศึกษาที่ 8,12,14,15 อำเภอเขื่องใน

วันที่ 12มกราคม 2565 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อบ.1 มอบหมายให้ นายธวัชชัย...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 30 ธ.ค. 2021
 • 304

การประชุมคณะกรรมการจัดทำแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

29 ธันวาคม 2564  นายถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต1ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมการประชุมคณะกรรมการจัดทำแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ,ศึกษานิเทศก์และผู้อำนวยการโรงเรียน...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 29 ธ.ค. 2021
 • 311

โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2565

วันที่28ธันวาคม2564 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อบ.1 มอบหมายให้ นางฉวีวรรณ วะรงค์ นางวิไลลักษณ์...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 28 ธ.ค. 2021
 • 340

การประชุมสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเหล่าเสือโก้ก

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นายอภินันทิชัย  แกระหัน รองผอ.สพป. อุบลราชธานี...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 28 ธ.ค. 2021
 • 316

การอบรมโครงการพัมนาและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities)

วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2564 นางสาววัชรากร  ตระการไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้ารับการอบรมโครงการพัมนาและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 27 ธ.ค. 2021
 • 413

การประชุมสัมมนาศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

     วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รองผอ.สพป....

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 27 ธ.ค. 2021
 • 298

พิธิเปิดงานถนนสายวัฒนธรรมตลาดนัดการเรียนรู้และเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส โรงเรียนปทุมวิทยากร

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ดร. ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อบ.1...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 27 ธ.ค. 2021
 • 301

การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ขยายผลการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงด้วยเทคนิคบันได ๖ ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

วันที่ ๒๗  ธันวาคม ๒๕๖๔  ดร.ถาวร  คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อบ.๑  ให้เกียรติเป็นประธานการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 27 ธ.ค. 2021
 • 301

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้น ป. 6 อ.เหล่าเสือโก้ก

  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นป....

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 27 ธ.ค. 2021
 • 293

การติดตามการใช้พื้นที่เป็นฐานและการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อน การจัดการเรียนการสอน

    เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ดร.ถาวร คูณิรัตน์...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 17 ธ.ค. 2021
 • 300

มอบสื่อ DLTV

    วันที่  17  ธันวาคม  พ.ศ. 2564  นายปรีชา ทาศิริ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 16 ธ.ค. 2021
 • 351

การประชุมพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

  วันที่ 16 ธันวาคม 2564  นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 14 ธ.ค. 2021
 • 543

พิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม ๔๒

    เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔  นายถาวร คูณิรัตน์...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 3 ธ.ค. 2021
 • 449

นิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อม โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รอง ผอ.สพป.อบ.1...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 3 ธ.ค. 2021
 • 362

นิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อม โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 30 พ.ย.64 นายปรีชา ทาศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 30 พ.ย. 2021
 • 524

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 เขื่องใน 8

  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี   รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 23 พ.ย. 2021
 • 379

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายสถานศึกษาที่ 22 (เหล่าเสือโก้ก2)

                  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2564   นายอภินันทิชัย  แกระหัน รองผอ.สพป.อุบลราชธานี...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 Thailand icon by Icons8 Usa icon by Icons8