แสดง 1 ถึง 20 จาก 145 ผลลัพธ์

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2562

19 ก.ค. 2019, 11:36:47 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวนิโลบล โยธา 27
งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2562 คลิกเอกสารที่นี่นะคะ  

กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบข้าราชการในสังกัด สพป.อบ.1

12 ก.ค. 2019, 16:58:39 กลุ่มอำนวยการ นางวาสนา มุสิกสาร 29
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบข้าราชการในสังกัด สพป.อบ.1 (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

12 ก.ค. 2019, 15:01:36 กลุ่มอำนวยการ นางทิพวรรณ สมสอน 37
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม คลิกเอกสารที่นี่ค่ะ

มาตรการการป้องกันการรับสินบน สพป.อบ.1

12 ก.ค. 2019, 14:35:24 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางปริยา งามโรจน์ 22
มาตรการการป้องกันการรับสินบน สพป.อบ.1 คลิกที่นี่ค่ะ

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ สพป.อบ.1

12 ก.ค. 2019, 14:26:23 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางปริยา งามโรจน์ 23
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ สพป.อบ.1 คลิกที่นี่ค่ะ

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม สพป.อบ.1

12 ก.ค. 2019, 14:20:09 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางปริยา งามโรจน์ 24
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม สพป.อบ.1 คลิกที่นี่

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต สพป.อบ.1

12 ก.ค. 2019, 14:08:45 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางปริยา งามโรจน์ 33
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต สพป.อบ.1 คลิกที่นี่ค่ะ

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

12 ก.ค. 2019, 11:06:10 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นางเพชรมณี บุญดาว 91
  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1.คู่มือการปฏิบัติงานธุรการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.คู่มือการปฏิบัติงานการขออนุญาตไปต่างประเทศ โดยใช้วันลาหรือระหว...

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

12 ก.ค. 2019, 11:02:56 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นางเพชรมณี บุญดาว 49
  รายงานประจำปี พ.ศ.2561 นโยบายการบริหารงานบุคคล 1.งานวางแผนอัตรากำลัง      -  แผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2.งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง...

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

12 ก.ค. 2019, 8:13:43 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวนิโลบล โยธา 32
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

แผนปฏิบัติการประจำปี

12 ก.ค. 2019, 7:05:20 กลุ่มนโยบายและแผน นางอุณารัตน์ ลาผ่าน 33
แผนปฏิบัติการ 2559   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ แผนปฏิบัติการ 2560   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ แผนปฏิบัติการ 2561   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ แผนปฏิบัติการ 2562   ดาวน์โห...

คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

10 ก.ค. 2019, 10:38:11 กลุ่มอำนวยการ นางทิพวรรณ สมสอน 25
คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คลิกเอกสารที่นี่ค่ะ

คู่มือกลุ่มอำนวยการ

10 ก.ค. 2019, 10:32:40 กลุ่มอำนวยการ นางทิพวรรณ สมสอน 40
คู่มือกลุ่มอำนวยการ คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

คู่มือปฏิบัติงาน

10 ก.ค. 2019, 10:29:31 กลุ่มอำนวยการ นางทิพวรรณ สมสอน 34
คู่มือปฏิบัติงาน คลิกเอกสารที่นี่ค่ะ

คู่มือยานพาหนะ

10 ก.ค. 2019, 10:04:26 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางทิพวรรณ สมสอน 22
คู่มือยานพาหนะ คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

10 ก.ค. 2019, 9:59:47 กลุ่มอำนวยการ นางทิพวรรณ สมสอน 23
คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา คลิกเอกสารที่นี่คะ

คู่มือปฏบัติงาน การรับ- ส่ง หนังสือราชการทั้งภายใน/ภายนอก การลงเวลาปฏิบัติราชการ

10 ก.ค. 2019, 9:56:22 กลุ่มอำนวยการ นางทิพวรรณ สมสอน 28
คู่มือปฏบัติงาน การรับ- ส่ง หนังสือราชการทั้งภายใน/ภายนอก การลงเวลาปฏิบัติราชการ  คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562

10 ก.ค. 2019, 9:34:25 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวนิโลบล โยธา 23
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562  คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 -มิถุนายน 2562 ตัวชี้วัด O23

9 ก.ค. 2019, 14:21:18 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวนิโลบล โยธา 29
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 -มิถุนายน 2562 ตัวชี้วัด O23 คลิกเอกสารที่นี่ค่ะ