คลัสเตอร์ 14 ขานรับนโยบายคุณภาพ

คลัสเตอร์ 14 ขานรับนโยบายคุณภาพ

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม นางอุณารัตน์ ลาผ่าน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนนโยบายและแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย   และแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ...

โดย
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ภารกิจผู้บริหาร

ข่าวสารภารกิจผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด...

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับนโยบายแผนการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพ
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับนโยบายแผนการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพ

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รอง เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุมชี้แจงแผนการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา...

สพฐ.ติดตามการจัดสรรครุภัณฑ์ DLTV จุดที่ 4
สพฐ.ติดตามการจัดสรรครุภัณฑ์ DLTV จุดที่ 4

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายอภินันทิชัย แกระหัน...

COVID 19

 

เอกสารประกาศภาษาไทย

 

 

เอกสารประกาศภาษาอังกฤษ

 

 
 

อำนาจหน้าที่

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 1. นายปรีชา ทาศิริ
   
 2. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
  1. นางชุติปภา วรเดชนันทสกุล
  2. นายปัญญา ตรีเลิศพจน์กุล
  3. นางจินตนา ดอกพุฒ
  4. น.ส.ปิยะภรณ์ สาริบูรณ์
  5. น.ส.นุจริญ สมชัย
   
 3. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
  1.นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์
  2.น.ส.วราพร ดาราศาสตร์
  3.น.ส.อัญชลี ไชยกาล

 4. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  1.น.ส.สวาสฎิพร แสนคำ
  2.นางกัญญลักษณ์ ศิริวารินทร์
  3.น.ส.นพวรรณ ชุมพล

 5. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
  1.นางธนพร คำนวน
  2.นายอดุลย์ศักดิ์ ศรีวิชัย  
  3.น.ส.สุวิจยา มุลทา

 6. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
  1.นายสุเมธ มัดธนู
  2.นายศิริพงษ์ ศิริวารินทร์

 7. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
  1.นายจิรวัฒน์ สว่างวงศ์
  2.นางชาลินี ศรีสันต์

 8. กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
  1.นางฉวีวรรณ วะรงค์
  2.น.ส.วัชรากร ตระการไทย

 9. งานธุรการ
  1.น.ส.สุปราณี ขันเงิน
  2.นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม

แผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

แผนดำเนินงานประจำปี 

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวกลุ่มงาน

ข่าวสารจากกลุ่มงาน

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 เขื่องใน 8
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 เขื่องใน 8
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
การขายทอดตลาดอาคารที่ราชพัสดุ จำนวน 5 หลัง
การขายทอดตลาดอาคารที่ราชพัสดุ จำนวน 5 หลัง
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รอบรั้วโรงเรียน

ปฏิทินการประชุม

รายการประชุมวันนี้

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

OBEC CHANNEL ระบบ Data Management Center ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ติวฟรี.com ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม Obec Mail

หนังสือ/วารสาร/เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์

เอกสารเผยแพร่

เราจะเตรียมตัวอย่างไรเมื่อเขาจะประกาศใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ

หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสารสำหรับการติดต่อ
0864652532 Call Center
045242320 FAX หน้าห้อง ผอ.สพป.อบ.1
0864652530 หน้าห้องผอ.สพป.อบ.1
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1