สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 38/2564

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 38/2564

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 07.30 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วยและหัวหน้ากลุ่มงาน ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว...

โดย
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ภารกิจผู้บริหาร

ข่าวสารภารกิจผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

การประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ
การประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ พร้อมมอบนโยบายการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา...

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมขับเคลื่อน Best Practice UBON 1 : 2023 Model
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมขับเคลื่อน Best Practice UBON 1 : 2023 Model

  นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมการวางแผนและจัดทำแผนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา...

ที่ปรึกษารัฐมนตรี ติดตามโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ
ที่ปรึกษารัฐมนตรี ติดตามโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.ศุภชัย ...

COVID 19

 

เอกสารประกาศภาษาไทย

 

 

เอกสารประกาศภาษาอังกฤษ

 

 
 

อำนาจหน้าที่

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 1. นายปรีชา ทาศิริ
   
 2. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
  1. นางชุติปภา วรเดชนันทสกุล
  2. นายปัญญา ตรีเลิศพจน์กุล
  3. นางจินตนา ดอกพุฒ
  4. น.ส.ปิยะภรณ์ สาริบูรณ์
  5. น.ส.นุจริญ สมชัย
   
 3. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
  1.นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์
  2.น.ส.วราพร ดาราศาสตร์
  3.น.ส.อัญชลี ไชยกาล

 4. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  1.น.ส.สวาสฎิพร แสนคำ
  2.นางกัญญลักษณ์ ศิริวารินทร์
  3.น.ส.นพวรรณ ชุมพล

 5. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
  1.นางธนพร คำนวน
  2.นายอดุลย์ศักดิ์ ศรีวิชัย  
  3.น.ส.สุวิจยา มุลทา

 6. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
  1.นายสุเมธ มัดธนู
  2.นายศิริพงษ์ ศิริวารินทร์

 7. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
  1.นายจิรวัฒน์ สว่างวงศ์
  2.นางชาลินี ศรีสันต์

 8. กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
  1.นางฉวีวรรณ วะรงค์
  2.น.ส.วัชรากร ตระการไทย

 9. งานธุรการ
  1.น.ส.สุปราณี ขันเงิน
  2.นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม

แผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

แผนดำเนินงานประจำปี 

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวกลุ่มงาน

ข่าวสารจากกลุ่มงาน

การประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
การประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน กันยายน 2564
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน กันยายน 2564
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กิจกรรม เอามื้อสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจ ฮักนะท่าไห
กิจกรรม เอามื้อสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจ ฮักนะท่าไห
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
การอบรม การจัดทำข้อตกลงพัฒนางาน PA สายงานศึกษานิเทศก์
การอบรม การจัดทำข้อตกลงพัฒนางาน PA สายงานศึกษานิเทศก์
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ โครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่
การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ โครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง
การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

รอบรั้วโรงเรียน

ปฏิทินการประชุม

รายการประชุมวันนี้

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

OBEC CHANNEL ระบบ Data Management Center ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ติวฟรี.com ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม Obec Mail

หนังสือ/วารสาร/เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์

เอกสารเผยแพร่

เราจะเตรียมตัวอย่างไรเมื่อเขาจะประกาศใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ

หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสารสำหรับการติดต่อ
0864652532 Call Center
045242320 FAX หน้าห้อง ผอ.สพป.อบ.1
0864652530 หน้าห้องผอ.สพป.อบ.1
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1