สพป.อุบลราชธานี เขต 1อบรมพัฒนาผู้ดูแลระบบ School Health HERO

สพป.อุบลราชธานี เขต 1อบรมพัฒนาผู้ดูแลระบบ School Health HERO

นายถาวร  คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายอภินันทิชัย  แกระหัน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาผู้ดูแลระบบ School Health HERO เพื่อการเฝ้าระวังปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ของเด็กและวัยรุ่นในโรงเรียน ระดับโรงเรียน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อพัฒนาผู้ดูแลระบบ ระดับโรงเรียน...

โดย
กลุ่มอำนวยการ

ภารกิจผู้บริหาร

ข่าวสารภารกิจผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์

นายปราโมทย์ แสนกล้า รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 6/2565...

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สำรวจโรงเรียนที่รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สำรวจโรงเรียนที่รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

นายสุบรรณ ลาสา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำคณะกรรมการป้องกันและแก้ปัญหาภัยพิบัติในสถานที่ราชการ  ออกสำรวจสภาพความเสียหายโรงเรียนในสังกัด ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ...

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สำรวจโรงเรียนที่รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สำรวจโรงเรียนที่รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

นายสุบรรณ ลาสา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำคณะกรรมการป้องกันและแก้ปัญหาภัยพิบัติในสถานที่ราชการ  ออกสำรวจสภาพความเสียหายโรงเรียนในสังกัด ...

-

COVID 19

 

เอกสารประกาศภาษาไทย

 

 

เอกสารประกาศภาษาอังกฤษ

 

 
 

อำนาจหน้าที่

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 1. นายปรีชา ทาศิริ
   
 2. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
  1. นางชุติปภา วรเดชนันทสกุล
  2. นายปัญญา ตรีเลิศพจน์กุล
  3. นางจินตนา ดอกพุฒ
  4. น.ส.ปิยะภรณ์ สาริบูรณ์
  5. น.ส.นุจริญ สมชัย
   
 3. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
  1.นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์
  2.น.ส.วราพร ดาราศาสตร์
  3.น.ส.อัญชลี ไชยกาล

 4. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  1.น.ส.สวาสฎิพร แสนคำ
  2.นางกัญญลักษณ์ ศิริวารินทร์
  3.น.ส.นพวรรณ ชุมพล

 5. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
  1.นางธนพร คำนวน
  2.นายอดุลย์ศักดิ์ ศรีวิชัย  
  3.น.ส.สุวิจยา มุลทา

 6. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
  1.นายสุเมธ มัดธนู
  2.นายศิริพงษ์ ศิริวารินทร์

 7. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
  1.นายจิรวัฒน์ สว่างวงศ์
  2.นางชาลินี ศรีสันต์

 8. กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
  1.นางฉวีวรรณ วะรงค์
  2.น.ส.วัชรากร ตระการไทย

 9. งานธุรการ
  1.น.ส.สุปราณี ขันเงิน
  2.นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม

แผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

แผนดำเนินงานประจำปี 

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ข่าวประชาสัมพันธ์ /หนังสือราชการ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวกลุ่มงาน

ข่าวสารจากกลุ่มงาน

ประชุมการจัดการเรียนรวมโรงเรียนบ้านรังแร้ง
ประชุมการจัดการเรียนรวมโรงเรียนบ้านรังแร้ง
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
การอบรม Obec Content Center
การอบรม Obec Content Center
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ประชุมการจัดการศึกษาเรียนรวมบ้านโพนงามและบ้านมะเขือ
ประชุมการจัดการศึกษาเรียนรวมบ้านโพนงามและบ้านมะเขือ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาเรียนรวมชุมชนบ้านหนองบ่อ
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาเรียนรวมชุมชนบ้านหนองบ่อ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ศึกษาดูงาน สพป.มุกดาหาร
ศึกษาดูงาน สพป.มุกดาหาร
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
การขับเคลื่อนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา
การขับเคลื่อนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

รอบรั้วโรงเรียน

ปฏิทินการประชุม

รายการประชุมวันนี้

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

OBEC CHANNEL ระบบ Data Management Center ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ติวฟรี.com ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม Obec Mail

หนังสือ/วารสาร/เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์

เอกสารเผยแพร่

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การพัฒนาวินัยนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑ ของวิทยาลัยเทคนิคเดขอุม โดยใช้กระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ

เราจะเตรียมตัวอย่างไรเมื่อเขาจะประกาศใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ

หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสารสำหรับการติดต่อ
0864652532 Call Center
045242320 FAX หน้าห้อง ผอ.สพป.อบ.1
0864652530 หน้าห้องผอ.สพป.อบ.1
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 Thailand icon by Icons8 Usa icon by Icons8