Financial and Assets Administration Group
  • May 30, 2019 9:29:41 AM
  • 2,057

แจ้งเวียนระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน พ.ศ.2562

แจ้งเวียนระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน พ.ศ.2562

คลิกเอกสารที่นี่ค่ะ

คลิกเอกสารที่นี่ค่ะ

​​​​​​​