Supervision Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group
  • Aug 13, 2019 1:53:42 PM
  • 757

ประชุมสัมมนาศึกษานิเทศก์ภาคอีสาน ปี 2562

ประชุมสัมมนาศึกษานิเทศก์ภาคอีสาน ปี 2562 สมาคมศึกษานิเทศก์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมศึกษานิเทศก์จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ "บทบาทศึกษานิเทศก์ ในยุคดิจิทัล" ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2262 ณ โรงแรม อวานี จังหวัดขอนแก่น