Supervision Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group
  • Aug 25, 2019 9:02:15 AM
  • 786

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

เครือข่ายสถานศึกษา ม่วงสามสิบ 1 และ เครือข่ายสถานศึกษา เหล่าเสือโก้ก 2 (นายสาญัณห์  รัตนโสภา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1)

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1