โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
26 พ.ค. 2019, 17:06:28

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2

15 พ.ค. 2019, 11:31:48 ภารกิจผู้บริหาร นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ 84

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562 พร้อมมอบนโยบายการทำงาน เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับทราบ รับรู้ ทำความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ก่อนเปิดภาคเรียนอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะความพร้อมของอาคารสถานที่ ความสะอาด และความปลอดภัย โดยมี รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่ม และ ผอ.หน่วย รับทราบนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1


นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
kunnitta@gmail.com