โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
26 พ.ค. 2019, 17:01:18

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รุ่นที่ 2 ระดับปฐมวัย

16 พ.ค. 2019, 10:21:12 ภารกิจผู้บริหาร นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ 103

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) รุ่นที่ 2 ระดับปฐมวัย จำนวน 193 คน ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตสู่การจัดกิจกรรมในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยมี ดร.สาญัณห์ รัตนโสภา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นายพิจิตร ทาทอง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะวิทยากร ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1


นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
kunnitta@gmail.com