กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • 21 มิ.ย. 2019, 15:04:02
  • 711

คู่มือการทำงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คู่มือการทำงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา

งานส่งเสริมกีฬาและนัทนาการ

การป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา

การจัดทำแผนการรับนักเรียน

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

การปฏิบัติงานธุรการ