กลุ่มอำนวยการ
  • 28 มิ.ย. 2019, 10:28:30
  • 520

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

กำหนดหน้าที่ความรับชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้าง 

ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

1.กลุ่มอำนวยการ

2.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

3.กลุ่มบริหารงานบุคคล

4.กลุ่มนโยบายและแผน

5.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

6.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

7.หน่วยตรวจสอบภายใน