• 30 มิ.ย. 2019
  • 1,872

คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล กลุ่มนิเทศฯ

บุคลากร กลุ่มนิเทศฯ

1.นายพิจิตร  ทาทอง                          11.นายศิริพงษ์  ศิริวารินทร์

2.นายสุเมธ  มัดธนู                             12.นายรวินันท์  หมื่นสุข

3.นางชุติปภา  วรเดชนันทสกุล            13.นางศรีเศวต  จอมหงษ์

4.นายจิรวัฒน์  สว่างวงศ์                     14.นางธนพร  คำนวน

5.นางนันท์นภัส  ปภินวัช                     15.นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์

6.นายปัญญา  ตรีเลิศพจน์กุล               16.นางสาววราพร  ดาราศาสตร์

7.นางสาวสวาสฎิพร  แสนคำ                17.นางสาววัชรากร  ตระการไทย

8.นางชาลินี  ศรีสันต์                           18.นายปรีชา  ทาศิริ

9.นางกัญญลักษณ์  ศิริวารินทร์            19.นายอดุลย์ศักดิ์ ศรีวิชัย

10.นางฉวีวรรณ  วะรงค์                       20.นางจินตนา  ดอกพุฒ

21.นายพิชัยรัตน์  ต้นพนม

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1